Våra tjänster

Genom service, dialog och ömsesidigt stöd i de svårigheter de kan stöta på i hanteringen av sina respektive ärenden skapas samarbete och förtroende mellan Albos medlemmar.

Albo är en verklig generator av idéer och projekt och samlar sina medlemmar två gånger om året så att de kan träffas ansikte mot ansikte och diskutera ett tema som är specifikt för deras ursprungsland.

Dessa möten hålls varje gång i en annan värdstad, men alltid i ett av medlemsländerna.

Dessa länkar gör det möjligt för Albos medlemmar att stödja sina kunder i deras europeiska expansionslänkar.

Medlemmarna i föreningen Albo Euro-consult utgör inte ett nätverk i den mening som avses i artikel 22 i den etiska koden för revisorer.